Home > Blossary: Science Fiction books
These books are the perfect choice for people who wish to escape reality for a while. Stories described in the given books push boundaries and create a world far away from here.

Category: Arts

1 Term

Created by: anton.chausovskyy

Number of Blossarys: 25

My Terms
Collected Terms

Câu chuyện tập trung vào "trăm đầu tiên" — bên ban đầu của những người định cư những người phải carve ra một cuộc sống trên sao Hỏa và bắt đầu quá trình terraforming sẽ mở đường cho những người định cư trong tương lai. Như với bất kỳ nỗ lực quốc tế của cường độ này, nó không đi lâu dài cho sự bất đồng để phát sinh. Một số người tin rằng hành tinh cần được bảo tồn. Những người khác muốn để biến nó thành một trái đất thứ hai, bất kể các chi phí.

Domain: Literature; Category: Bestsellers

这个故事集中讲述"第一次百"— — 初始党的定居者必须开拓出火星上存在生命和开始将铺平未来的定居者的改造过程。为着这种规模的任何国际努力,它不需要长时间出现的分歧。有些人认为应该保留这颗行星。别人想要把它变成第二个地球,不惜代价。

Domain: Literature; Category: Bestsellers

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
My other Blossarys

Born in North Carolina in 1983, Edward Snowden ...

Category: Politics

By: anton.chausovskyy

As one of the most important currencies in the ...

Category: Business

By: anton.chausovskyy

I create this glossary for the purpose of warning ...

Category: Arts

By: anton.chausovskyy

You should be aware of this products! They ...

Category:

By: anton.chausovskyy